Att bara felanmäla ger oftast inget resultat visar dokumentation. Det är mer effektivt att lägga krutet på några få ärenden, och driva dessa under lång tid, ända tills det ger rätt resultat. Det kan ta flera år visar vår dokumentation.

  1. Dokumentera platsen med många bilder. Stora översiktsbilder från olika vinklar, och närbilder på detaljer. Om möjligt ta bilder med cyklade och gående där bristerna blir tydliga. Gärna även med videofilm. Håll kameran stilla och ta långa sekvenser, minst 10 sekunder.
  2. Hur viktig är cykelbanan? Är det ett prioriterat cykelstråk? Regionalt cykelstråk? Pendlingsstråk? kartlänkar finns här
  3. Felanmäl. 
  4. Samla all dokumentation på ett ställe, helst i en bloggpost. 
  5. Dela i sociala medier, då kan andra bidra med ytterligare fakta i ärendet. Och då vet andra att de inte behöver dubbelarbeta med samma ärende.
  6. Kontakta entreprenören, fråga hur de har tänkt, och om de kan rätta till i ärendet.
  7. Ev begär ut handlingar, som tex TA-plan (trafikanordningsplan) som reglerar hur en trafikomledning ska se ut vid ett arbete på cykelbana.
  8. Ev kontakta media om det är en särskilt allvarlig brist, tex om det finns stora risker för invalidiserande personskador. Ibland är det lämpligt att kontakta media direkt, ibland är det bra att avvakta och invänta svar från trafikkontoret.
  9. Fråga politiker om det finns beslut tagna för att förbättra i ett ärende, eller om de kan tänka sig att ta upp frågan.
  10. Uppdatera dokumentationen (bloggposten) med hur ärendet fortlöper med datum, när och hur olika parter svarar. 

Guider

Dessa guider är skrivna för (nu vilande) Cyklandeombud, men går att använda för vem som helst
Så skriver du bloggposter läs här
Så använder du twitter läs här
Så gör du grafik på bilder läs här
Så kontaktar du media läs här
Styrdokument läs här

Parter som kan vara inblandade i beslut om cykelinfrastruktur

Från Krister Isakssons blogg:
arkitekter, landskapsarkitekter, exploateringsingenjörer, trafikplanerare, div. projektledare, konstruktörer mfl. Flera förvaltningar inblandade samt deras resp. politiska nämnder som sätter ramarna och fattar de avgörande besluten. Exempelvis Stadsbyggnadskontor, Exploateringskontor och Trafikkontor”

Fler parter

Trafiknämnden
politiker
Trafikverket
Remissinstanser, kan vara tex Cykelfrämjandet