Jag blev faktiskt chockad. Det var inte vad jag hade förväntat mig.
Såhär började det.

Vid ett vattenledningsarbete längs Bergslagsvägen mellan Ängbyplan och Islandstorget är både bilväg och cykelväg delvis avspärrad. På vägbana för motorfordon finns varselskyltning och barriärer i åtta omgångar med start 280 meter före vägarbetet. På det prioriterade cykelstråket finns inte ens reflekterande varselskyltning.

 

1: 280 meter före avspärrning, A20, varning för vägarbete

 

2: 180 meter före, förvarning för filbyte

3: 50 meter, hastighetsreducering

 

4: 15 meter, diagonal  varselskyltning för filbyte

 

5: 10meter, blinkande varningslyktor. 6: trafikbuffert, fyllda gummidäckstravar, energiabsorberande.

 

7: Betongbarriär,

8: Stålrörsavspärrning närmast gropen.

 

Hur ser varselskyltningen ut på det prioriterade cykelstråket?

På det prioriterade cykelstråket står stängsel utan reflekterande varselskyltning. Vissa staket har reflexvarsel men är felvända och placerade i fel körriktning.

Nej inte igen tänkte jag, tredje gången på en månad som det står trafikhinder på cykelbanan utan korrekt skyltning. Läs om de andra trafikhindren senaste månaden.

 

Det har skett olyckor och t.o.m. dödsfall där cyklande åkt in i avspärrningar, så det är ett betydande problem. Sök på stängsel i VTI-rapporten Cyklisters singelolyckor. Det finns också dokumentation kring hur avspärrningar görs för oskyddade trafikanter.

Jag ringer Trafik Stockholm på morgonen 131101, de ska kontakta trafikstyrningen. Jag tackar Trafik Stockholm för att de gör ett bra jobb och samtalet avslutas.

På hemvägen ser jag tyvärr att inget har hänt, fortfarande ingen varselskyltning på det prioriterade cykelstråket. Jag ringer Trafik Stockholm igen. Medarbetaren ska ringa trafikstyrningen igen.

När jag kommer hem ringer jag Trafik Stockholm igen, och då berättar de att de skickat ut gatujouren som ska placera ut koner på cykelbanan. Jag blir uppriktigt chockad att få det beskedet. Tack till Trafik Stockholm. Jag ser en ljusning. Det går att påverka.

 

Här står den, lite felplacerad och otillräcklig, men vad gör det. Det är en symbol för nytänk och förändring.

Uppföljning av grundproblemet att Stockholm vatten har spärrat av felaktigt.

Cykeljouren är uppenbarligen fortfarande inte i drift. Just nu känns det mer som att extremt envisa trafikanter får lägga ner mycket tid på att göra Ulla Hamiltons jobb att styra upp Cykeljouren, Trafikkontoret, Polisen, Länskommunikationscentralen, Räddningstjäns, Trafik Stockholm, Gatujouren, Trafikstyrningen, Stockholm vatten m.fl.

 

När Stockholm vatten satte upp avspärrning på cykelbanan struntade de i att vända staketen åt rätt håll. Det finns reflexvarsel på några av staketsektionerna, men reflexerna är vända åt fel håll, och de sektionerna är placerade mot fel körriktning.Bestämmelser om avspärrningar och vägarbeten finns i  instruktioner för avspärrningar i teknisk handbok, och staden ska ordna obligatoriska kurser för entreprenörer m.fl.

Stockholm vatten har spärrat av felaktigt enligt minst följande:

-07 FUNKTION – FRAMKOMLIGHET – ESTETIK
Materialet ska alltid vara helt och rent och vara uppställt så att det är väl synligt och med reflexer.

-02 PÅFÖLJDER
Vid grova eller upprepade förseelser mot trafiksäkerhet eller framkomlighet har tk rätt att:

 • Polisanmäla och stoppa arbetet tills bristerna är åtgärdade.
 • Kräva byte av den person som står som ansvarig arbetsledare för arbetsområdet.
 • Uttaga viten av den som bryter mot de direktiv som anges för arbetets utförande. Se avsnitt 5110.
 • Avstänga person upp till två år från att stå som ansvarig arbetsledare för arbeten på offentlig mark i Stockholm.

Om tk finner avvikelser från godkänd TA-plan kan tk ta ut ett vite. Är förseelsen grov eller farlig kan arbetet stoppas tills åtgärder vidtagits. Ansvarig arbetsledare kan komma att stängas av från arbete på stadens allmänna mark i upp till två år i de fall där tk är beställare.

B. Utmärkning saknas eller är bristfällig

page29image38928

ANM.
page29image41288
page29image41832
page29image42648
page29image43192
VITE

page29image44336

page29image45416
1. Om grundläggande vägmärken inte har satts ut, t.ex. vägmärke för vägarbete, vägarbetsområde, hastighet, körfältsförändring eller sidomarkeringsskärmar
8 800:-
E. Trafikantframkomlighet

page30image6872

ANM.
page30image9232
page30image9776
page30image10592
page30image11136
VITE

page30image12280

page30image13360
1. Om det inte går att komma fram och/eller det är farligt att ta sig fram
page30image17104
page30image17648
8 800:-

Övrigt av betydelse

 1. -19  KOMPETENSKRA V
  Alla som arbetar på gator där tk är väghållare ska ha genomgått utbildningen ”Trafikanordningar och markarbeten i offentlig mark inom Stockholm stad”.
  Efter endagsutbildningen erhålls ett intyg i körkortsformat, detta intyg är personligt och ska finnas med på arbetsplatsen för att kunna uppvisas vid inspektion.
  Den som initierar eller beställer arbeten från företag ska i de administrativa föreskrifterna (AF) ange att personalen ska ha genomgått denna utbildning. Detta gäller även underentreprenörer och annan inhyrd personal. Utbildningen ska förnyas vart 5:e år.
  Samtlig personal ska ha grundläggande kompetens innan arbetet påbörjas. På så sätt uppnås att vägarbetsplatsen får en säker arbetsmiljö och är mer trafiksäkert.

Jag mailar Stockholm vatten följande

 

Från: Jon Jogensjö

Ämne: Felgjord avspärrning vägarbete cykelbana

Datum: 2 november 2013 11:21:36 CET

Till: stockholmvatten@stockholmvatten.se

Kopia: trafikkontoret@stockholm.se, trafikverket@trafikverket.se, kommunstyrelsen@stockholm.se, Cyklistbloggen <cyklist@cyklistbloggen.se>, Cykelfrämjandet <cyklamera@cykelframjandet.se>, tekniskhandbok.tk@stockholm.se

2013-11-02

Till

Stockholm vatten

För diarieföring samt kännedom

Kommunstyrelsen Trafikverket Trafikkontoret: teknisk handbok

För kännedom

Cykelfrämjandet Cyklistbloggen

Hej
Jag har noterat att avspärrning på det prioriterade cykelstråket vid vägarbete Bergslagsvägen mellan T-bana Islandstorget och Ängbyplan är felgjord och farlig för trafikanterna.
Gatujouren Sthlm har satt upp otillräcklig nödlösning efter min jouranmälan till Trafik Stockholm.
Stockholm vatten eller entreprenör kan polisanmälas, och arbetet kan stoppas.
Jag överväger att polisanmäla bristerna enligt Teknisk handbok.
Jag önskar en förklaring till varför avspärrningen är gjord felaktigt, och hur Stockholm vatten kommer att förändra rutinerna så avspärrning sker korrekt i framtiden på cykelbanor.
mvh
Jon Jogensjö
Cykelpendla Hässelby.

131108 Svar från Trafikkontoret, avdelning för teknisk handbokHej Jon!För Trafikkontorets del och synpunkten till brevlådan för Stadens Teknisk Handbok, så har vi vidarebefordrat frågan till delansvariga för berörd del ”5” i Teknisk Handbok och vidare till områdesansvariga på Trafikstyrning inom Trafikkontoret. Enligt uppgift så har områdesansvariga redan varit i kontakt med Er och svarat för det aktuella fallet. Beträffande krav i Teknisk Handbok så uppdaterar/reviderar vi handboken kontinuerligt och en fråga som vi redan har diskuterat är att se över lösningar på TA-planer och förbättra/komplettera med hänsyn till cyklister, detta i samband med ett annat arbete som Trafikkontoret jobbar med, nämligen att ta fram en ny version av  handboken ”Cykeln i staden, Utformning av cykelstråk i Stockholms stad”. Med vänliga hälsningarAnsvariga för Teknisk Handbok