Sopsaltningen är nu igång efter haveriet 10/1, men fortfarande finns betydande brister. Blockerade hela körriktningar i kurvor, stängda körriktningar på raksträckor. Det duger inte som prioriterat cykelstråk, som redan är underdimensionerat.

Efter haveriet vid snöfallet 10/1 2015, har sopsaltningens intensitet återupptagits. Nu är asfalten ren från snö, och ingen is eller puckelpist hinner bildas.

Men på betydande ställen fungerar inte sopsaltningen helt. I kurvor med skymd sikt som tex Alvik och Fredhällsparken finns bara en körriktning, vilket leder till betydande risk för olyckor och skador. Jag har felanmält problemet gång på gång, men inget händer. Det är sannolikt en utmaning att snöröja ända ut mot staket, och avtalet kanske inte kräver snöröjning av hela bredden. Cykelstråket är till stora delar feldesignat och underdimensionerat.

Bara en körriktning i kurva med skymd sikt vid Alvik

Bara en körriktning i kurva med skymd sikt vid Alvik, Gångtrafik tvingas ut i cykeltrafiken.

 

På långa sträckor sopsaltas inte hela bredden av cykelstråket. Oanvänd asfalt ligger kvar orörd. I princip blir det bara en körriktning öppen. Det är för trångt för möte mellan cyklande och gående. Det leder till risk för olyckor, och är helt enkelt inte den standard ett prioriterat cykelstråk ska ha. Cykelstråket är underdimensionerat redan utan snö, så här gäller att använda varje decimeter av cykelstråkets bredd. Att köra sopsaltaren tillräckligt brett är inga problem, det klaras på bredare partier. Det är ett mysterium varför sopsaltaren inte körs på cykelbanans hela bredd överallt. Sannolikt är avtalet skrivet fel.

Bara en körriktning vid Västra Rålambshovsparken

Bara en körriktning vid Västra Rålambshovsparken

 

Vid ett av de besvärligaste passagerna vid Åkeshov kör sopsaltaren upp på en lokal trottoar istället för där prioriterade cykelstråket går. Det är svårt att förstå eftersom det inte ens är tillåtet att cykla på trottoaren. Trots upprepade klagomål och felanmälningar sker ingen åtgärd från Trafikkontoret eller entreprenör. På sträckan bildas vid snöfall djupa spår, som ger betydande risker för omkullkörning, och det stämmer inte alls med vilka krav som ställs på prioriterade cykelstråk. Kanske är avtalet fel skrivet, och en annan entreprenör ansvarar för bilvägen öster om Åkeshov

IMG_1882

Sopsaltaren kör på trottoaren istället för vägen för cykelstråket. Åkeshov.

 

 

Väster om Abrahamsberg är hela cykelstråket blockerat av en stor snöhög. Förvaringsplats av snö från plogning av intilliggande parkeringsplats. Jag har skickat klagomål och felanmälningar upprepade gånger, utan åtgärd från Trafikkontoret eller entreprenör.

Snöhög blockerar hela cykelbanan

Snöhög blockerar hela cykelbanan Abrahamsberg

 

På många ställen bildas stora vattensamlingar av smältande snö, som inte entreprenören åtgärdar, och som kanske inte är ett krav i avtalet med entreprenören. Där är problemet att cyklande inte vet vad som finns under vattenytan, och måste då kliva av och leda cykeln förbi området, vilket inte är den standard som ska vara på ett prioriterat cykelstråk.

vatten6

Vattensamling täcker hela cykelbanan

Vattensamling täcker hela cykelbanan

 

På den parallella vägen för biltrafik har det under hela perioden varit bra framkomlighet för bilar, med ren och fin asfalt.

 

Hur funkar felanmälning/klagomål till Trafikkontoret, vad gör cykeljouren?

Trots upprepade felanmälningar om bristande snöröjning i kurvor med skymd sikt, och att endast en körriktning är öppen på ett prioriterat cykelstråk, sker ingen åtgärd. När inte ens den mest envisa medborgaren lyckas få en åtgärd utförd, då är det något fel på organisationen för felanmälning och åtgärd inom Trafikkontoret. En betydande del av problemet är sannolikt att avtal är fel skrivna, beställaren trafikkontoret saknar erfarenhet av daglig användning av det prioriterade cykelstråket. Förtroendet för cykeljouren minskar, den verkar helt enkelt inte fungera när den behövs. Trafik Stockholm, som är en del av felrapporteringssystemet, har personal som ibland uppger att man inte ska cykla på vintern. Här saknas utbildning och kunskap om den egna organisationens mål.