Trafikverket har en flik om cykling. Där finns mycket att läsa.

 

”Den goda staden” Gå och cykla för ökad hälsa.

Där står om stadsplanering, vinster med cykling, trafiksäkerhet, tilltalande estetik, samhällsekonomiska vinster med cykling.

http://publikationswebbutik.vv.se/upload/6115/100304_ga_och_cykla_for_battre_halsa.pdf

 

Den Goda Staden är ett samverkansprojekt mellan Boverket, Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting samt kommunerna Uppsala, Jönköping och Norrköping. 

 

 

Erfarenheter vid cykelparkering vid Uppsala centralstation

http://publikationswebbutik.vv.se/upload/6108/2010_089_erfarenheter%20av_arbetet_med_cykelparkering_vid_uppsala_resecentrum.pdf

 

Den Goda Staden är ett samverkansprojekt mellan Boverket, Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting samt kommunerna Uppsala, Jönköping och Norrköping. 

Arbetet har genomförts av civ ing Robin Billsjö och civ ing Liselott Söderström på Trivector Traffic under 2009-2010. Projektledare har varit Liselott Söderström och kvalitetsgranskare har varit civ ing Paulina Eriksson, även hon Trivector Traffic. En referensgrupp har varit knuten till projektet och möten med denna har skett vid ett uppstartsmöte, ett avstämningsmöte och ett slutmöte. Referensgruppen har bestått av Daniel Fritz, Uppsala kommun, Jens Tiricke, Trafikverket (f.d. Banver- ket) och Margareta Grandin, Trafikverket (f.d. Vägverket). 

 

 

 

Cykelorganisationer och myndigheter i samverkan för ökat cyklande, erfarenheter från Europa.

http://publikationswebbutik.vv.se/upload/5583/2010_047_cykelorganisationer_och_myndigheter_i_samverkan_for_okat_cyklande.pdf

Författare Krister Spolander, Spolander Consulting

Steg 1 och 2 åtgärder för ökat cyklande

http://publikationswebbutik.vv.se/upload/6822/2012_167_steg_1_och_2_atgarder_for_okat_cyklande.pdf

Skriften har tagits fram av Trafikverket Region Väst. Ansvariga för uppdraget har Agneta Nordström och Sara Sandin varit. Författare har varit Caroline Mattsson, Eric Dahlén, Annika Nilsson och Helena Sjöstrand på Trivector Traffic AB. 

 

 

Cykel på tåg, möjligheter och svårigheter.

http://publikationswebbutik.vv.se/upload/6448/100475_cykel_pa_tag.pdf

 

Författare:
Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån
David Backelin och Michael Koucky, Koucky & Partners AB

 

Cykelöverfarter. Avsändare Transportstyrelsen

http://www.transportstyrelsen.se/Global/Publikationer/Vag/Trafikant/PV10107_7.pdf