Omledning för cykeltrafik saknas, när det prioriterade cykelstråket förbi Vinsta byggs om. Stenkross används delvis som underlag vilket är dåligt för både cykel och personer med funktionsvariationer.

Ingen trafikomledning för cykeltrafik kartlänk

Prioriterat cykelstråk

[texten uppdateras]
Här går ett prioriterat cykelstråk, så här ska allt arbete hålla högsta standard. Men istället är standarden på skyltningen låg, och intresset och kompetensen om cykeltrafik och gångtrafik är låg. Trafikkontoret har fortfarande inte tillräcklig kontroll av arbete på cykelbanor. Det finns visserligen en skylt med texten ”välj annan väg” men det är ingen omledning. Omledning ska visa med pilar vilken väg som är tänkt att användas istället.

Trafikomledning saknas från city Kartlänk

Trafikkontoret vill inte lösa systematiska brister vid trafikomledningar

Trafikkontoret och styrande politiker har fått ta del av omfattande dokumentation som visar att nästan alla vägarbeten har brister för cykeltrafik sedan 2016. Dokumentationen är gjord under flera år, i hundratals ärenden, av cyklande. Trafikkontoret har sällan resurser att kontrollera vägarbeten själva. Ofta förnekas brister av trafikkontorets handläggare. Att felanmäla har ofta ingen effekt. Först när media kontaktas, eller när styrande politiker kontaktas, sker rätt åtgärder. Det finns ett utbildningsbehov hos både trafikkontoret och entreprenörer om hur vägarbeten anpassas för cykeltrafik. Och sannolikt behövs attitydförändring hos både entreprenörer och trafikkontorets handläggare.

Entreprenör är Spentab

Led om längs Liljeörnsgatan

Den naturliga sträckningen för trafikomledning är längs Liljeörnsgatan, se kartbild nedan. Då slipper cyklande två trafikljus, restiden kortas med upp till 5 minuter. Utspetsning saknas nu från Liljeörnsgränd (Utspetsning är asfalt som jämnar ut en trottoarkant, så att lastcyklar kan passera, och cyklande med funktionsvariationer)

kartlänk

Ärendehantering

Kartlänk
190515 Felanmälan till trafikkontoret, ärendenummer SY1905201543CIB
190619 Efter en månad svarar trafikkontoret ”är bristerna kvar?”
190621 Svar till trafikkontor ”om det är många projekt, ta höjd för det så ni hinner kontrollera”

Varför är det viktigt att det är säkert och rätt skyltat när vägarbete pågår

Läs mer om brister i vägarbeten

Efter tre år har varken trafikkontoret eller ansvariga politiker svarat, hur detta ska lösas långsiktigt.

Jag har mailat både trafikkontoret och trafikroteln (den politiska styrningen) upprepade gånger sedan 2016, men ännu ej fått svar.

Grovt grus riskerar omkullkörning för cyklande. Kartlänk

Stenkross som underlag ger risk för omkullkörning

Stenkross används som ”utspetsning”, vilket inte är en godkänd metod för cykeltrafik, och speciellt inte på ett prioriterat cykelstråk där det ska vara högsta standard. Grus och stenkross är alltid olämpligt eftersom det riskerar omkullkörning och personskador. Dessutom är framkomligheten för personer med funktionsvariationer inte godkänd här.

Hänvisning saknas från Krossgatan kartlänk
Biltrafik får ingen förvarning att ett prioriterat cykelstråk kommer ut på vägen

Uppdateringar

190621
Svar från mig till trafikkontoret
Hej tack för svar
Jag är oroad att anmälan om brister i trafikanordningar inte hinns handläggas på trafikkontoret. När det är många arbeten samtidigt borde rinligen trafikkontoret ta höjd för det med utökade resurser. Ännu bättre är om entreprenörer utbildas om hur trafikomledning görs för cykeltrafik, dels innan en period med många projekt, dels i allmänhet behöver entreprenörer utbildning om trafikomledning för cykel. Den utbidning entreprenörer har idag räcker inte, vid nästan alla arbeten intill/på cykelbanor finns brister.
Nu när jag vet att trafikkontoret inte tagit höjd för antal projekt, kommer jag informera andra cyklande om läget, och att anmälningar kankse inte hinns med hos trafikkontoret, och att användandet av tyck-till-appen kanske inte ger resultat. Det är bättre att använda andra metoder, tex kontakta entreprenören, eller ringa direkt till handläggande tjänsteperson. 
När det gäller detta ärende SY1905201543CIB är det bra att det diarieförs för statistik, men även att entreprenören påtalas och får betala vite. Ett mer konstruktivt sätt att utkräva vite är att entreprenören får gå en utbildning om cykeltrafik. Jag vill gärna veta hur uppföljning av entreprenören sker, om det utkrävs vite tex. I stadens tekniska handbok anges det som åtgärd. Vite rekommenderas också av VTI i studier om arbeten på cykelbanor, eftersom det är ett nationellt problem. Projektet är i sin slutfas (vilket borde synas i handlingar på trafikkontoret?) Bristerna består.
Med vänlig hälsning Jon Jogensjö Hässelby 0702693534

190619
Efter en månad svarar trafikkontoret att de inte hunnit titta på ärendet eftersom det är många projekt just nu. Konstigt att jag fått svar efter några dagar i andra ärenden.
”Hej! Tack för din synpunkt! För närvarande är det många som hör av sig till Stockholms stad med synpunkter och felanmälan. Det byggs mycket i Stockholm och platser är under ständig förändring. Är det fortfarande aktuellt? Återkoppla i så fall så letar jag rätt på ärendet. 
Vänligen registrera nytt ärende om det fortfarande är aktuellt. Vänligen notera, det är flera handläggare som besvarar inkomna ärendena och därför är det inte möjligt att ha en vidare kontakt med en enskild handläggare. Har du ytterligare frågor i det här ärendet använd även fortsättningsvis stadens Tyck till-funktion. ”
Med vänlig hälsning
Samordnare Trafikkontoret

190619 Ny asfalt klar

190524 Handritat övergångsställe.

190524 hemmagjort tillfälligt övergångsställe

190516 Pratar med entreprenörens utmärkningsansvarig på plats, påpekar bristerna. Senare på dagen har de satt upp pilar som hänvisar, men bara på staketet vid cykelbanan. Det saknas pilar i omledningens övriga korsningar. En pil är handritad med spritpenna. ”Vi tar vad vi råkar ha” verkar vara metoden, istället för en välplanerad yrkesmässigt utförd omledning.

Pil finns som start för omledning, men sedan saknas pilar. Kartlänk
Omledning saknas i alla korsningar kartlänk
Omledning saknas även här kartlänk